tren

Kişisel Verilerin Korunması Hakında

Anasayfa » Kişisel Verilerin Korunması Hakında

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz,

Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Atakent Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. Tic. A. Ş. (“Hastane”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Hastanemiz  ve Hastanemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Hastanemiz tarafından hastane sahasının fiziksel mekân güvenliğinin temini, ziyaretçi/hasta kayıtlarının oluşturulması ve takibi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (mahkemeler, kolluk kuvvetleri gibi), 6331 sayılı kanun gereği İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yerine getirilmesi, satış pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, Hastanemizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar, hastane tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak gibi amaçlarla işlenebilecektir.  Bu amaçlarla kişisel verileriniz kaydedilebilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır, kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz; SGK, 4857 Sayılı İş Kanunu, VUK, TTK, İSG Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, ürün veya hizmet aldığımız aracı firmalara, kişilere, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Hastanemiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede; kapalı devre görüntü sistemleri, bildirim formları, kayıt formları, başvuru belgeleri, raporlamalar gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yurtiçi/yurtdışı iş birliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmî kurumlar, diğer 3. kişiler de dâhil olmak üzere Hastanemiz dışından da elde edilebilecek şekilde fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde veya dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hastanemize iletmeniz durumunda Hastanemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Hastanemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Hastanemize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Hastanemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Hastanemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.atakent.com adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu kullanarak info@atakent.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da avukatınız veya noter aracılığı ile talebinizi iletebilirsiniz.

Hastanemizin kişisel verilerinizin aydınlatma metinlerine ve başvuru formlarına aşağıdaki linklerden indirerek ulaşabilirsiniz.

KOCAELİ KVKK Uyarınca Başvuru Formu

KOCAELİ KVKK Formu

YALOVA KISISEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

YALOVA KVKK Uyarınca Başvuru Formu