tren

Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Anasayfa » Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Kalite Yönetim Birimi Olarak Görevlerimiz

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde çalışmaların koordinasyonunu başlatmak
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
 • SKS çerçevesinde belirlenen komiteleri organize etmek ve üye olarak katılmak.

 

KOMİTELERİMİZ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır.

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU/ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır.

 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 • Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
 • Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır.

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • Afet ve acil durum yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planları ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi

 

EĞİTİM KOMİTESİ

Komite, eğitim faaliyetlerini planlar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları içermektedir.

 • Sağlıkta kalite standartları eğitimleri
 • Hizmet içi eğitimler
 • Uyum eğitimleri
 • Hastalara yönelik eğitimler

 

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 • Hastalara uygun kan ürününü uygun miktarda vermek ve transfüzyon reaksiyonlarını minimalde tutmak
 • güvenli kan bağışı ve güvenli kan transfüzyonunu sağlamak, bu konuda gerek kan bankası çalışanlarını gerekse transfüzyon zincirinde yer alan tüm personelin sürekli eğitimini sağlamak
 • hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu kontrol etmek ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemek
 • Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirmek ve Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmesini sağlamak

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 • Hastane politikaları ve standartları doğrultusunda hastane enfeksiyonlarını bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmek, sınırlamak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.