Select Hospital
Orhangazi Atakent Cerrahi Tıp MerkeziGemlik Atakent Tıp MerkeziYalova Atakent HastanesiKocaeli Atakent Cihan Hastanesi
KVKK

KVKK

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Konunu)KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında, Kişisel Verilerinizi sınırlı bağlantılı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. Tic. A. Ş. (“Hastane”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerinizi talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz. Bu konuda sizleri detaylı olarak bilgilendirmek ve veri işlemenin açık rızanıza tabi olduğu konularda sizlerden onay almak istiyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz;
İşlemekte olduğumuz kişisel verileriniz; Ad-soyad, TCKN, ve kimilk belgeleriniz üzerinden yer alan tüm bilgileriniz dahil kimlik verileriniz; İkamet adresiniz, telefon numaranız, mail adresiniz dahil iletişim bilgileriniz; yine acil durumlarda, refakat süreçlerinde iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileriniz; banka hesap numarası, IBAN numarası bilgileri dahil finansal bilgileriniz, sizin tarafınızdan sunulan veya hastanemizce yapılan tüm tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri kapsamında hastalık bilgilerinizi içeren tüm belgeler/bilgiler dahil sağlık/cinsel verileriniz; Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz; Hastanemiz ziyaretiniz süresince kapalı devre görüntü sistemleri vasıtasıyla sizlerden aldığımız görüntü ve araç plaka verileriniz dahil olmak üzere görüntü verileriniz; parmak izi, avuç içi, damar izi gibi mevzuattan kaynaklı işlenmesi gereken biometrik verileriniz; yine pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde kullanılmak üzere hastanemiz içerisinde alınmış görüntü verileriniz; çağrı merkezi üzerinden vermiş olduğunuz işitsel verileriniz ve bunlarla sınırlı olmayan kişisel bilgilerden oluşabilecektir.

Kişisel Verileriniz İşleme Amaçlarımız
Toplanan kişisel verileriniz, Hastanemiz ve Hastanemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Hastanemiz tarafından hastane sahasının fiziksel mekân güvenliğinin temini, ziyaretçi/hasta kayıtlarının oluşturulması ve takibi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (mahkemeler, kolluk kuvvetleri gibi), 6331 sayılı kanun gereği İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yerine getirilmesi, satış pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, Hastanemizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar, hastanemiz hizmetlerimiz, yenilik ve kampanyalarımızla ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerinde kullanılmak gibi amaçlarla işlenebilecektir. Bu amaçlarla kişisel verileriniz kaydedilebilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır, kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü, yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz; Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), İşverenleriniz aracı sağlık kuruluşları, yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, ürün veya hizmet aldığımız aracı firmalara, kişilere, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara; 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlıkta Kalite Standartları(SKS), Özel Hastaneler Yönetmeliği, VUK, TTK, İSG Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği hukuki dayanaklar ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz Hastanemiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede; refakatçi taahhütnamesi, özel hasta taahhütnamesi, SGK yatan hasta taahhütnamesi vb. taahhütnameler, Hastan onam ve rıza formları, kapalı devre görüntü sistemleri, kayıt formları, talep/şikayet/iletişim formları, çağrı merkezi ve web sitemiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yurtiçi/yurtdışı iş birliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmî kurumlar, diğer 3. kişiler de dâhil olmak üzere Hastanemiz dışından da elde edilebilecek şekilde fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde veya dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hastanemize iletmeniz durumunda Hastanemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Hastanemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili a - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, e - KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, g - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri
KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Hastanemize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak Hastanemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Hastanemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, www.cihanhastanesi.com.tr adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu kullanarak cihansaglik@hc01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da avukatınız veya noter aracılığı ile talebinizi iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni
Kişisel verilerinizin işlenmesine onayınızı, lütfen aşağıda (x) şeklinde işaretleyerek açıkça belirtiniz. Dilediğiniz zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın açık rızanızı geri alabilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan çerçeve ve amaçlar kapsamında muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, kabul ve beyan ederim.

Kampanyalarınız, yenilikleriniz ve hizmetleriniz ile ilgili e-Posta, SMS ve telefonla bilgi vermek için bana ulaşabileceğinizi kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metnini okudum, görüntü verilerimin Hastane tanıtım, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde, web sitesi ve sosyal medya üzerinden paylaşılmasını kabul ve beyan ederim. Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. Tic. A. Ş. (“Hastane”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında hazırlanmış olan “Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni”’nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve kişisel verilerimin işlenme şartları ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.
Görüş ve Öneri Bildir
Hasta İlişkileri Bölümü olarak; hastanelerimizden arzu ettiğiniz hizmeti almak ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için; hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili görüş ve düşüncelerini alır. Bildirilen tüm görüşleri ilgili departman yöneticileri ile değerlendirir ve sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitemizi artırmak için çalışır, değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında bölüme bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yaparız. Hasta İlişkileri Bölümü, sizlerin memnuniyetine katkı sağladığı kadar, sizlerin de öneri ve görüşleriniz ile hastanemizin gelişimine katkı sağlar. Görüş , öneri ve şikayetleriniz sadece Hasta İlişkileri Bölümümüz değil ilgili tüm üst düzey yöneticilerimiz çözüm amaçlı ilgilenir. Hasta İlişkileri Bölümüne görüş, öneri veya düşünceleriniz bildirmek için: Görüşlerinizi internet aracılığıyla bildirmek için web sayfamızda yer alan "Görüş ve Öneri" bölümünden gönderebilirsiniz. Ayrıca, posta adresimize mektup gönderebilir, katlarda ve bekleme salonlarında bulunan anket formlarını doldurabilir, Hasta İlişkileri Bölümü yetkilileri ile yüz yüze görüşme talep edebilir ya da telefon ile görüşme yapabilirsiniz
İletişime Geç
Select Hospital
Orhangazi Atakent Cerrahi Tıp MerkeziGemlik Atakent Tıp MerkeziYalova Atakent HastanesiKocaeli Atakent Cihan Hastanesi
Select Hospital
Orhangazi Atakent Cerrahi Tıp MerkeziGemlik Atakent Tıp MerkeziYalova Atakent HastanesiKocaeli Atakent Cihan Hastanesi