Sağlığınızın Gülümseyen Yüzü

cagri-merkezi-icon.png

HASTA REHBERİ

Check Up Paketleri

Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Kalite Çalışmaları Kapsamında Görev Yapan Ekip ve Komitelerimiz

1 Kalite Yönetim Birimi

Özel AtakentHastanesinde , Sağlıkta Hastane Kalite Standartlarının ve Kalite Yönetim Sistemleri’nin gereklilikleri doğrultusunda yapılacak olan Kalite Yönetim Sistemi iyileştirme çalışmalarını planlamak ,uygulamak, gelen önerileri değerlendirmek, uygulanması için birimleri organize ve koordine etmek ve uygulamaların takibini yapmak birimin görevleri arasındadır.

Kalite Yönetim Birimi , Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek , Öz değerlendirmeleri yönetmek, hasta ve çalışan güvenliği öncelikli olmak üzere tüm standartların uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur ve çalışmalarına devam etmektedir.

2 Hasta İletişim Birimi

Özel Atakent Hastanesinde ,  tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları doğrultusunda , zamanında, eşit ve eksiksiz bir şekilde eğitilmelerini ve haklarının korunmasını sağlamaktan sorumlu kuruldur.

Hastaların eleştiri ve önerileri ile ilgili değerlendirmeleri yapmak, Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yapmak, Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek, öncelikleri saptamak, eğitim konularını belirlemek, uygun zaman, yer , uygulama alanları ve eğitilen kişilerin belirlenmeleri konularında tüm birimlerle işbirliği yapmak,  kurulun görevleri arasındadır.

3 Tesis Güvenliği Komitesi

Özel Atakent Hastanesi  standartlar doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların güvenliğini sağlamak, Hastane altyapı güvenliğini sağlamak, Kurumda can ve mal güvenliğini sağlamak, Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yapmak, Atık yönetimi çalışmalarını yürütmek, Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, Tehlikeli maddelerin güvenli yönetimini sağlamak, Hastane çevresinin düzenli ve temiz olmasını sağlamak, Asansör, elektrik, jeneratör, medikal gaz, atık su, havalandırma sistemlerinin denetim ve bakımını yaptırmak, Yangın ve sabotajlara karşı gerekli tedbirleri almak,dönemsel olarak  tatbikatları yapmak, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, gerekli ölçümlerin yapılarak takibini sağlamak, kriz durumları için plan oluşturmak , amacıyla kurulan komitedir.

4 Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Özel Atakent Hastanesinde, hastane politikaları ve  standartları doğrultusunda hastane enfeksiyonlarını bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmek, sınırlamak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktan sorumlu komitedir.

5 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Özel Atakent Hastanesi ,  vizyon, misyon ve politikaları doğrultusunda  , Çalışanların çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tehlikeleri, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri belirlemek verisklerin azaltılmasını sağlamak, Birim ve çalışan bazında risk değerlendirmesi yaparak belirlenen bu risklere yönelik koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak,  Olay bildirimlerinden çalışan güvenliği ile ilgili olanlarda kök neden analizlerini yapmak, Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılmasını sağlamak,Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması için gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması yönünde çalışmalarda bulunmak, Sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak,çalışanlara konu ile ilgili eğitimlerinin verilmesini sağlamak  amacıyla hastanemizde kurulmuş olan komitedir.

6 Transfüzyon Komitesi

Özel Atakent Hastanesinde,  hastalara uygun kan ürününü uygun miktarda vermek ve transfüzyon reaksiyonlarını minimalde tutmak, güvenli kan bağışı ve güvenli kan transfüzyonunu sağlamak, bu konuda gerek kan bankası çalışanlarını gerekse transfüzyon zincirinde yer alan tüm personelin sürekli eğitimini sağlamaktan sorumlu komitedir. Komite , hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdeler ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirler. Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirir ve Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz etmekle sorumludur.

7 Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi

Hastanemizde çalışan personel ile ilgili , 3 ayda 1 yapılan ,Çalışan Memnuniyeti Anketlerini değerlendirmek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmakla yükümlüdür.

Hasta Güvenliği Komitesi

Özel Atakent Hastanesi politika ve standartları doğrultusunda , Hastaların doğru kimliklendirilmesini sağlamak,Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının kurulmasını sağlamak, Güvenli ilaç uygulanmasını sağlamak, Transfüzyon güvenliğinin sağlamak, Radyasyon güvenliğini sağlamak, Düşmelerden kaynaklanan riskleri azaltmak, Güvenli cerrahi uygulamasını sağlamak, Tıbbi cihaz güvenliğini sağlamak ve takibini yapıp sonuçlandırmak amacıyla kurulmuş olan komitedir.

8 Eğitim Komitesi

Kalite Standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri planlamak, Eğitim Planının uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak, Plan dışı eğitim taleplerini gerekçeleri ile birlikte değerlendirerek uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak,Hasta ve yakınlarının eğitimini organize etmek, bu amaçla yazılı doküman hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak amacıyla kurulan komitedir.

Sayfa dilini değiştir: English (İngilizce)

Sağlık Rehberi

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi, güçlü bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle sistematik duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çift yönlü uyarımlarla travmatik anının yeniden işlenmesini sağlayarak işlenmemiş anının

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Ne İle İlişkilidir? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek

Eklem ve Kas Hastalıklarının Tedavisinde ACRS Serum Yöntemi

ACRS (otolog sitokin zengin serum), hastanın kendi kanından özel olarak geliştirilen bir serum bileşiğidir. İçeriğinde yenilenme sürecini destekleyen aktive edilmiş büyüme faktörleri ve bağışıklık

Şeker Hastalığı ve Ayak Yaraları

Diyabet, diğer ismiyle şeker hastalığı, çağımızın müzmin hastalıkları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Besinlerle alınarak kana karışan şekerin vücutta yıkılarak enerjiye dönüştürülememesi hastalığın karakteristik